06.02.2024 நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை

பதிவு செய்த நாள் 07-Feb-2024


   

*படகர்களை, மீனவர்களைப் பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும்

*எதிர்வரும் சென்சஸில் ஆதிதிராவிடர் என்ற ஒரே பெயரில் கணக்கெடுப்புச் செய்யவேண்டும்

*எஸ்சி, எஸ்டி சாதிகளின் பெயர்களில் உள்ள இழிவை நீக்கவேண்டும்

06.02.2024 அன்று  நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை